Aplikace Aries je určena pro bankovní subjekty provádějící činnost výkonu funkce depozitáře dle zákona o kolektivním investování. Aplikace klientovi umožňuje provádět aktivní správu různých typů fondů – standardních i speciálních podílových fondů, otevřených i uzavřených, investičních fondů nebo fondů kvalifikovaných investorů pro vybrané investory – investiční společnosti.

Evidence majetku

Mezi základní funkcionality aplikace Aries patří evidence majetku, který je reprezentovaný zejména akciemi, podílovými listy, certifikáty, obligacemi, pokladničními poukázkami a směnkami. Jako aktivum ve správě aplikace Aries lze také vést majetek v podobě nemovitostí, případně i pohledávek.  

Flexibilita a univerzálnost

Velkou výhodu aplikace Aries tvoří jeho univerzálnost a jednoduché možnosti přizpůsobení individuálním potřebám zákazníka. Tato univerzálnost je zajištěna interním skriptovacím jazykem, kterým je možné operativně vytvářet libovolně nové operace bez zásahu do základního programového kódu aplikace. Tento nástroj zvyšuje jak flexibilitu použití aplikace Aries, tak i urychluje implementaci jednotlivých požadavků od klientů.

Oceňování fondů

Aplikace Aries umožňuje klientovi výpočet tržní hodnoty všech instrumentů držených ve fondu ke zvolenému datu či intervalu. Výsledkem ocenění fondů může být například jednotková cena každého instrumentu k danému dni. Součástí aplikace je možnost ocenění skupiny fondů, rozlišení způsobu ocenění dle zvolené oceňovací sady, druhu instrumentu nebo importovaných kurzovních lístků.

Depozitářské kontroly

Jedním z hlavních nástrojů aplikace Aries je provádění zákonem stanovených depozitářských kontrol. Při definování statutových a zákonných kontrol může klient využít synergického efektu plynoucího z již existujících standardizovaných kontrol v rámci aplikace Aries. Součástí kontrol je také provádění depozitářských kontrol speciálních či penzijních fondů. Kontroly lze provádět I bez definování tržních cen podílových listů fondů.

Korekční procesy

Jedinečný systém „pohybu v čase“ dle individuálních potřeb klienta činí z aplikace Aries unikátní nástroj plnící prakticky jakékoliv potřeby klienta v oblasti korekčních procesů. V praxi to znamená možnost zpětného vložení / zrušení / editace transakcí a to v jakémkoliv bodě časové osy navazujících transakcí, včetně automatického přepočtu všech hodnot do aktuálního stavu bez ztráty původní informační hodnoty.

Exporty dat a reporting

V oblasti exportu dat nabízí aplikace Aries nástroje pro jednoduchý export jakýchkoliv zobrazených dat do nejpoužívanějších formátů: xls, csv, txt, sql, html. Součástí standardního řešení jsou předdefinované tiskové sestavy, pokrývající běžnou agendu subjektu vykonávajícího funkci depozitáře fondů, reporty směrem k investičním společnostem či kontrolnímu orgánu ČNB. Samozřejmostí je možnost definice reportů dle individuálních požadavků klienta.

Automatizované importy dat

Základem efektivního systému pro podporu výkonu funkce depozitáře fondů jsou automatizované importy dat, umožňující pracovníkům Depozitáře soustředit se na méně rutinní aktivity a rozvíjet tak svou obchodní činnost k větší konkurenceschopnosti. Mezi standardní automatické procesy, které jsou poskytovány aplikací Aries, patří zpracování transakcí jednotlivých investičních společností, importy kurzovních lístků (KL) z různých zdrojů (BCPP, ČNB, Bloomberg, Reuters), importy stavů běžného účtu (BÚ) a termínovaných vkladů (TV) či importy pozic cenných papírů v jednotlivých depotech za účelem rekonciliace pozic.

Manuální vstupy

V případě potřeby je možné všechny transakce zadat do aplikace Aries také manuálně, což je užitečné zvláště u nutných korekčních procesů. Další oblastí manuálních vstupů jsou speciální operace jako výplaty dividend, splatnosti kupónů a jistin obligací nebo T-bills, případně ruční zpracování pohledávek a závazků.