Gemini SEIN (Samostatná Evidence Investičních Nástrojů) je profesionální aplikace, určená pro obchodníky s cennými papíry, kteří poskytují investiční službu “Úschova a správa investičních nástrojů“, prostřednictvím které přijímají do úschovy (imobilizují) cenné papíry emitentů. Emitenti prostřednictvím této úschovy ruší k 1.1.2014 anonymitu akcií na majitele v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností.

Správa emitentů a emisí CP

Aplikace Gemini SEIN – systém pro úschovu (imobilizaci) a správu cenných papírů, resp. investičních nástrojů umožňuje evidovat komplexní informace o emitentech a jeho emisích. Schovatel – obchodník s cennými papíry, může v systému vést více jak 50 kmenových informací o emisích a emitentech, k nimž lze připojit uživatelsky definovatelné katalogy (číselníky), které splní jakékoliv dodatečné požadavky uschovatele na evidované informace.

Evidence subjektů a majetkových účtů

Součástí aplikace Gemini SEIN – systému pro úschovu a správu (imobilizaci) cenných papírů je sofistikovaná agenda pokrývající evidenci vlastníků / zákazníků cenných papírů a majetkových účtů, na kterých jsou CP vlastníků / zákazníků  vedeny. K vlastníkům / zákazníkům CP a majetkovým účtům systém vede více jak 60 atributů s kterými pracuje analytický aparát systému. Obsluha tak v krátkém čase prostřednictvím standardních tiskových sestav nebo individuálního sestavení vlastního výstupu může reagovat na výzvy ze strany soudů, exekutorů, finančních úřadů apod., kteří se dotazují na majetek konkrétní osoby co do držby cenných papírů v úschově.

Správci vlastnictví

Aplikace Gemini SEIN podrobně zachycuje tzv. správce – osoby, které nabyly dispoziční právo nakládat s vlastnictvím vlastníka / zákazníka. Uživatel systému má komplexní přehled nad dispozičními právy k daným emisím určitého emitenta, náležícím do vlastnictví konkrétního vlastníka / zákazníka.

Vklady, výběry, převody a přechody CP

Aplikace Gemini SEIN umožňuje obsluze systému aktualizovat stavy na majetkových účtech prostřednictvím transakcí vklad, výběr, převod a přechod cenného papíru. U těchto transakcí systém rozlišuje téměř 30 atributů, které zajišťují ucelený obraz o úkonech, které obsluha v systému provedla s cennými papíry dané emise a příslušného vlastníka / zákazníka na jeho majetkových účtech.

Pro všechny shora uvedené oblasti jsou implementovány v systému funkcionality zakládání, editování, vyhledávání a archivování u nichž lze nastavit dvojfázovou práci s daty tzv. funkci 4 očí - “4E“.

Importy a konsolidace dat

Aplikace Gemini SEIN má implementován inteligentní proces importu souborů, který uživatelům systému umožní v krátkém čase zadat do aplikace rozsáhlá data zejména o vlastnících / zákaznících cenných papírů včetně aktuálního stavu držených CP. Konsolidační funkce systému následně uvedou navedená data do konzistentního stavu.

Výkaznictví dle ČNB

Aplikace Gemini SEIN umožňuje uživatelům data zobrazená prostřednictvím prohlížečů aplikace formátovat a tisknout. K dispozici je dále report manager obsahující řadu standardních tiskových sestav odpovídající potřebám vedení a vykazování samostatné evidence investičních nástrojů a požadavkům na výkaznictví ze strany ČNB.