Aplikace Gemini je plnohodnotným obchodním systémem určeným pro tuzemské a zahraniční účastníky obchodování s členstvím na Burze cenných papírů Praha, a.s. (BCPP) nebo v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (CDCP). Těmto obchodníkům aplikace umožňuje obchodovat na vlastní i cizí účet s plně automatizovaným zpracováním, vypořádáním obchodů a účtováním na majetkových a peněžních účtech dle platné metodiky BCPP či regulatorních orgánů. Aplikace Gemini tak umožňuje vést nejen veškerou evidenci obchodů s cennými papíry, ale poskytuje zároveň informace o finanční pozici klienta. Součástí standardního řešení aplikace Gemini - systému pro vypořádávání obchodů je možnost používání služeb CDCP, včetně podpory obchodování se zahraničními cennými papíry.

Vypořádání přijatých obchodů

Aplikace Gemini v rámci oddělení Back-Office poskytuje plnou podporu pro činnosti spojené s obchodováním s cennými papíry, tj. zejména zpracování objednávek, jejich export do front-end aplikace, import a zpracování výsledků z BCPP, import a zpracování převodů z BCPP, včetně podpory pro generování a tisk účetních dokladů a provádění uzávěrky dne. Součástí řešení aplikace Gemini jsou dále nástroje pro kalkulaci zisků a ztrát pro futures kontrakty.

Blokové obchody

Aplikace Gemini podporuje přímou realizaci blokových obchodů na BCPP, tj. uzavírání a vypořádání blokových obchodů, jejich import či poskytování přehledné evidence těchto obchodů.

Vlastní i klientské smlouvy

Aplikace Gemini nabízí evidenci a administraci klientů obchodníka prostřednictvím široké skupiny funkcí a přehledů sledujících klienta v rámci kompletního životního cyklu. Kromě klientských smluv aplikace podporuje také evidenci vlastních smluv makléřské firmy a další funkcionality spojené s administrací údajů a nastavení makléřské firmy jakožto obchodníka na BCPP.

Správa majetkových účtů

Aplikace Gemini podporuje správu majetkových účtů, ať již vlastních nebo klientských. Mezi základní operace, které souvisí se správou majetkových účtů patří zejména vklady, výběry a validace stavů. 

Stavy majetkových účtů

Součástí řešení aplikace Gemini je mimo základní agendu související se správou vlastních či klientských majetkových účtů i přehledné zobrazení skutečného stavu CP v registru cenných papírů nebo stavů disponibilních zůstatků na účtech se zohledněním provizí a poplatků.

Vypořádání obchodů, převody

S využítím služeb CDCP poskytuje aplikace Gemini plnou podporu pro zpracování převodů a vypořádání obchodů.

Zúčtování objemů, poplatků, provizí

Aplikace Gemini umožňuje obchodníkovi s cennými papíry na úrovni administrace stanovených typů smluv definovat rozlišení pásma podle objemu obchodů. V rámci správy ceníků pak definovat variabilní výši poplatků a provizí, které jsou následně v průběhu životního cyklu obchodního případu zúčtovány v souladu s metodikou BCPP.  

Evidence osob, správců, podílníků, dědiců

Prostřednictvím využití služeb CDCP lze v rámci aplikace Gemini zadávat do centrálního depozitáře základní údaje o osobách, správcích, podílnících a dědicích, včetně dotazů na jejich aktuální stav.

Rekonciliace pozic

Aplikace Gemini nabízí přehledný nástroj pro porovnání aktuálního stavu cenných papírů držených na portfoliích vůči výpisu pozic jednotlivých custodianů. Součástí rekonciliace pozic v aplikaci Gemini je také možnost automatického importu potřebných dat z CDCP či zahraničních depotů.

Evidence a účetnictví

Aplikace Gemini plně podporuje administraci majetkových a peněžních účtů jednotlivých klientů, poskytuje základní přehledy peněžního portfolia, sledování stavů i nástroje pro archivaci. Další funkcionality zabezpečují např. importování plateb do clearingového centra České národní banky (ČNB), sledování stavů cenných papírů v registrech včetně možnosti jejich predikce, evidenci hlasovacích práv, přehledy podílů na hlasovacích právech, administraci a zpracování sald.

Výkaznictví dle ČNB a EU

V oblasti poskytování dat pro regulátory trhu nabízí aplikace Gemini nástroje pro sestavení Deníku obchodníka s cennými papíry (DEOCP) ve struktuře požadované ČNB nebo také funkce pro sestavení reportů vůči ČNB dle směrnice MiFID.

Služby CDCP

Další klíčovou funkcionalitou aplikace Gemini je podpora služeb komplexní agendy související se zasíláním a zpracováním služeb Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (CDCP). Konkrétní služby podporované aplikací Gemini jsou reprezentovány zejména stažením aktuálních zůstatků, zůstatků na nezařazených účtech; výpisy z evidence osob, účtů, správců, podílníků, zástavy, PPN; stažením informací k SSD, úpis, splatnost SSD; výpis z účtu majitele k danému datu; záznamy v evidenci osob, účtů, správců, podílníků/dědiců, zástavy; převody zastavených CP, vklady a výběry CP; realizací zástavy CP, pozastavením práva nakládat s CP; převzetím nezařazeného účtu, nepárovaným převodem; správou registru klientů a smluv.

SWIFT

Aplikace Gemini je aktuálně připravována na rozšíření stávajících funkcionalit, které souvisejí s podporou SWIFTové řešení implementovaného CDCP. Mimo standardní rámec SWIFTových zpráv bude aplikace Gemini také pokrývat služby zajišťující vypořádání "Free of payment" (FOP) převodů a základních výpisových služeb, určených pro účastníky CDCP.