Aplikace Porthos je určena pro tvorbu a správu různých druhů portfolií, která mohou být tvořena cennými papíry nebo jinými majetkovými aktivy. Součástí správy portfolií u aplikace Porthos jsou přehledy jednotlivých instrumentů na portfoliích, jejich množství, ceny, vývoje obchodování, tržní hodnoty portfolií, včetně informací o kapitálových a úrokových výnosech. Systém Porthos nachází uplatnění jak v oblasti asset managementu tak i privátního bankovnictví.

Flexibilita a univerzálnost

Velkou výhodou software na správu portfolií Porthos je jeho univerzálnost a jednoduché možnosti přizpůsobení individuálním potřebám zákazníka. Tato univerzálnost je zajištěna interním skriptovacím jazykem, kterým je možné operativně vytvářet nové operace bez zásahu do základního programového kódu aplikace. Tento nástroj zvyšuje jak flexibilitu použití aplikace Porthos, tak i urychluje implementaci jednotlivých požadavků od klientů. Součástí standardního řešení aplikace Porthos je také plně automatizovaná podpora pro oblast účetnictví, včetně širokého výběru praxí ověřených reportů a exportních datových výstupů.

Strukturované portfolio

Základním kamenem aplikace Porthos je tvorba a správa různých druhů portfolií a s nimi spojených operací. Součástí široké palety operací s instrumenty v portfoliu jsou především nákupy a prodeje instrumentů na/z portfolia, zpracování výsledků a převodů, vypořádání obchodů, provádění REPO operací, podpora převodů instrumentů mezi jednotlivými portfoliovými účty zpracovávaného portfolia, možnosti navádění počátečních stavů instrumentů, provádění změn stavů instrumentů. Standardně implementované funkce v rámci aplikace Porthos podporují pravidelné denní operace Back-Office oddělení: valorizace instrumentů, amortizace instrumentů, přeceňování na reálnou hodnotu (M-T-M), výpočty výkonnosti, výplata dividend, realizace splatnosti instrumentů, výpočty provizí a poplatků, manuální zpracování účetních záznamů, modifikace účetní ceny, štěpení a slučování instrumentů či zpracování účetní uzávěrky.

Oceňování portfolia

Klíčovou funkcionalitou aplikace Porthos je provádění pravidelného denního ocenění portfolia na základě uživatelem zvolené metody, například dle kurzů z importovaných kurzovních lístků nebo kurzů ručně zadaných.

Účetnictví

Další z klíčových funkcionalit aplikace Porthos je plná podpora agendy související s účtováním o cenných papírech. Ta zahrnuje nastavení účetních schémat a automatizované generování účetních záznamů dle metodiky definované klientem. Samozřejmostí je podpora následného exportu účetních záznamů do externího účetního systému klienta.

Výpočet poplatků a provizí za vedení portfolia

Aplikace Porthos standardně obsahuje operace pro výpočet poplatků za vedení portfolia či odměn pro jednotlivé portfolio manažery. Další poplatky či provize dle definice klienta lze jednoduše nastavit pomocí interního skriptovacího jazyka aplikace Porthos.

Investiční strategie

Standardní funkcionalitou aplikace Porthos - software na správu portfolií je možnost definice investičních strategií pro různá klientská portfolia. Součástí řešení jsou také nástroje pro práci s investičním dotazníkem jako expertní podpory pro doporučení investiční strategie koncovému klientovi. 

Etalony a výkonnost portfolia

V rámci inovativních trendů v oblasti řízení a správy portfolií nabízí aplikace Porthos sofistikovanou správu a vedení investičních portfolií pomocí vzorových portfolií, tzv. etalonů. Tyto etalony mohou být tvořeny různými typy aktiv (cenné papíry, měny, indexy, komodity, úrokové sazby), včetně vedení související historie. Standardní řešení v rámci aplikace Porthos obsahuje dva typy etalonů – Modelové portfolio (použití pro stanovení požadované struktury portfolia) a Benchmark (jednotka pro stanovování průběžné výkonnosti portfolia). Součástí správy portfolií jsou funkce podporující očištění výkonnosti portfolia o inflaci, výpočet kapitalizace etalonu, oceňování etalonu, široká paleta grafických výstupů pro zobrazení výkonosti portfolia, včetně podpory hromadné správy portfolií (M-T-M, výpočet poplatků atd.).

6M test

V souvislosti  s legislativním požadavkem na poskytování informací o zdanění zisků z prodejů cenných papírů před uplynutím zákonné lhůty na jednotlivých portfoliích nabízí aplikace Porthos relevantní funkcionalitu ve formě tzv. 6M testu, včetně požadované výstupní sestavy. Dobu zákonné lhůty lze jednoduše nastavit dle aktuální legislativní úpravy.

Sledování zisků a ztrát

Aplikace Porthos mimo základní prohlížeče, které zobrazují dění v systému nad jednoltivými portfolii podporuje také sledování zisků a ztrát z různého úhlu pohledu. Jedná se zejména o sledování zisků  a ztrát z obchodního nebo účetního hlediska, případně s možností využití pestré palety tiskových sestav z tzv. Manažera reportů.