Pro všechny bankovní subjekty, které jsou depozitářem fondů dle zákona o kolektivním investování nabízíme následující řešení.

Aries Aries Mrc Miracle    

Tento profesionální software poskytne bance, která provádí výkon funkce depozitáře, veškerou podporu při kontrole majetku jak investičních a penzijních fondů, tak fondů kvalifikovaných investorů.

Koncepce řešení vychází z principu provádění kontrol nad jednotlivými fondy reprezentovanými v systému portfolií, které obsahují realizované transakce s investičními instrumenty (např. cenné papíry, obligace, pokladniční poukázky, dluhopisy aj.) a ostatními aktivy v rozsahu definovaném zákonem a statutem spravovaného fondu.

Klíčovou funkcionalitou nabízeného řešení pro depozitář fondů je flexibilní definování depozitářských kontrol dle zákona a konkrétního statutu fondu. Prostřednictvím těchto kontrol depozitář fondů verifikuje složení majetku fondu a následně informuje investiční společnost o aktuálním stavu provedených kontrol k danému dni.

Integrální součástí depozitářských kontrol je oceňování aktiv fondu prostřednictvím komplexní sady oceňovacích metod, rekonciliace pozic a stanovování hodnoty fondu (NAV).

Pro potřeby reportování má depozitář fondů k dispozici rozsáhlou množinu tiskových sestav, kterou lze využít jak pro poskytování základních i detailních informací o hospodaření fondů pro investiční a penzijní společnosti, tak i pro zabezpečení agendy související s výkaznictvím vůči kontrolnímu orgánu České národní banky.

Více o systému pro výkon funkce depozitáře najdete v sekci systém Aries, Miracle.